top of page
טיפול דיאדי
טיפול דיאדי - טיפול בשניים הורה וילד
 
הטיפול הדיאדי הוא טיפול בשניים – בהורה ובילד יחד. לקשר בין ההורה לילד יש מרכזיות והשפעה מכרעת על מהלך התפתחותו ורגשותיו של הילד. הקשר המיוחד הקיים בין ההורה לילד מנקז לתוכו ציפיות של ההורה מהילד שעלולות להתערב באופן לא בונה בהתפתחות של הילד ובקשר שבינו ובין ההורה.
 
המטרה בטיפול הזה היא להביט יחדיו על הקשר ועל התנהלותו. להתייחס לתכנים שונים שעולי מתוכו ולעודד שינוי בהתאם לקשיים. היות והטיפול מתייחס לקשר בין ההורה לילד הוא מתבצע כאשר בחדר נוכחים המטפל והילד ולסירוגין גם אחד מההורים.
 
הטיפול הדיאדי הינו לרוב טיפול יעיל, המניב פירות תוך זמן קצר למדי, מאחר והמטפל יכול להתייחס ולעודד שינוי באינטראקציה בין ההורה לילד כפי שהוא רואה אותה בחדר הטיפולים ומתוך תפיסה שהתערבות טיפולית בשלבים מוקדמים, תחזק ותשפר את הקשר ותממנע התעוררות של קשיים בהמשך.
 
bottom of page