top of page
חופש

חופש של אמת

מאת הרב קוק

חופש של אמת\הרב קוק

החירות האמיתית
היא היכולת של האדם
להיות נאמן לעצמיותו,

לצלם אלוקים שבקרבו,

והיא המאפשרת לאדם

להרגיש את חייו 

בתור חיים משמעותיים,

ששווים את ערכם, 

מה שאין כן בבעל רוח של עבדות, 

זה שלעולם אין תוכן חייו מחובר 

לתכונתו הנפשית העצמית,

זה אשר עסוק תמיד

במה שיפה וטוב אצל האחר,

הוא לעולם לא ימצא

משמעות לחייו
 

bottom of page